زین سازی گنبد کاووس

 

  • زين با گذشت زمان جريان ها و دگرگوني ها عمده دستخوش تغييرات و دگرگوني شد، در صورتي که بعنوان يک عامل هويت ساز قوم ترکمن بايد در غالب ميراث معنوي زنده مانده و سپس به زيبايي و زيباشناسي اثر از جنبه تاريخي و فرهنگي توجه کرد و در آن حيطه کنکاش و شناسايي کرد .

در مطالعه تاريخچه ترکمن، اسب و اسبدواني از جمله توانمندي هاي ريشه دار در بين اين قوم است و دقيقاً نمي توان تاريخي براي ساخت زين تعيين کرد چر اکه از زماني که ترکمن وجود داشته اسب و زين سازي و ساير متعلقات آن نيز وجود داشته است.
اين رشته در زمره رشته هاي در حال منسوخ شدن است که در گذشته به دليل وجود سوارکاران ترکمن و ساخت زين به وسيله دستان هنرمند آنان بسيار رونق داشته ولي متاسفانه هم اکنون به دليل ماشيني شدن و استقبال کمتر از اسبدواني در حال کمرنگ شدن است. ادامه خواندن زین سازی گنبد کاووس